[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] O ZAKŁADZIE [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
W Zakładzie Krystalografii prowadzone są badania wykorzystujące, jako główne metody, dyfrakcję promieni rentgenowskich na preparatach monokrystalicznych i fazach proszkowych lub amorficznych. Rentgenografia strukturalna monokryształów służy do badania stereochemii związków organicznych, w tym produktów naturalnych (pochodnych alkaloidów, cukrów, aminokwasów, steroidów) oraz cząsteczek leków i związków biologicznie aktywnych. Poznanie pełnej struktury cząsteczek oraz sposobu oddziaływań międzycząsteczkowych daje informacje o mechanizmie działania leków. Jednocześnie badane są ważne dla przemysłu farmaceutycznego problemy krystalochemiczne, takie jak zjawiska polimorfizmu, solwatacji i izostrukturalności kryształów molekularnych. Wyniki badań zostały opublikowane w ponad 100 artykułach naukowych. Uzyskanie funduszy z grantu KBN oraz aparaturowego grantu inwestycyjnego pozwoliło na zakup w roku 1999 nowoczesnego dyfraktometru KM4 do badań monokryształów. Rentgenografia stosowana, w tym przede wszystkim metoda małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich, jest wykorzystywana do badań struktury faz porowatych (np. zeolitów, silikażeli, szkieł, węgli, tlenków glinu i cyrkonu) oraz skrobi. Posiadana aparatura SAXS (kamera Kratky’ego) pozwala na badanie niejednorodności w rozkładzie gęstości elektronowej o wymiarach 1–80 nm. Prowadzone są również prace z użyciem klasycznej dyfraktometrii proszkowej, mające na celu oznaczenie struktury związków międzymetalicznych, uporządkowanych materiałów porowatych, polimerów i innych. W ramach umów na wieloletnie świadczenie usług badawczych wyznaczono również kilkadziesiąt wzorcowych danych dyfrakcyjnych (finanse z 9 grantów otrzymanych z International Centre for Diffraction Data, USA).
 

 
Zakład Krystalografii
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
POLSKA
tel. 48 (081) 537-55-77
Lokalizacja: mapa
 
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2010