Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] DYDAKTYKA - SPIS PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
Promotor: dr hab. Anna Kozioł, prof. UMCS
 1. Iwona WOŁOSZYN (1996)
  Badania strukturalne odmian polimorficznych jodowodorku (-)-sparteiny
 2.  
 3. Marzena Małgorzta KUTYŁA (1996)
  Synteza analogów buspironu jako potencjalnych leków anksjolitycznych
 4.  
 5. Irena Krystyna WAWRZYCKA (1997)
  Badania strukturalne finasterydu
 6.  
 7. Edyta Justyna KOŁODZIEJCZYK (1997)
  Stereochemia glikozydowych pochodnych Diklofenaku – niesteroidowego leku przeciwzapalnego
 8.  
 9. Violetta Maria KYC (1997)
  Warstwowa asocjacja cząsteczek w kryształach molekularnych: Synteza i struktura kompleksu soli 1-butyloamoniowej kwasu 1-karboksyloadamantanowego z kwasem 1-karboksyloadamantanowym
 10.  
 11. Joanna KOSIOR (1997) licencjat
  Polimorfizm pierwiastków
 12.  
 13. Katarzyna JĘDRZEJUK (1997)
  Pierwszy etap rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształów związków pochodnych imidazolu
 14.  
 15. Sławomir MATYJASZCZYK (1998)
  Badania struktury kompleksu molekularnego finasteryd – kwas octowy
 16.  
 17. Beata Małgorzata SZADY (1998)
  Badania stereochemii i wzajemnych oddziaływań międzycząsteczkowych N-tert-butoksy-karbonylo-S-tritylo-L-cysteinianu tert-butylu
 18.  
 19. Agnieszka Ewa PAWŁOWICZ (1999)
  Czynniki wpływające na budowę kompleksów lantanowców z kwasami monokarboksylo-wymi w ciele stałym
 20.  
 21. Marlena Krystyna MYSIAK (1999)
  Badania strukturalne monochlorowodorku 1-{4-[4-(2-chinolino)-1-piperazynylo]-butylo}-2,6-sukcynimidu – analogu buspironu
 22.  
 23. Agnieszka Elżbieta WIDOMSKA (1999)
  Geometria cząsteczek zawierających grupy laktamowe i laktonowe
 24.  
 25. Joanna KOSIOR (1999)
  Struktura cząsteczki i racemicznego kryształu (3R,4R;3S,4S)-N,N-di-1-(1-fenyloetylo)amidu kwasu 4-bromobenzylosulfinylooctowego
 26.  
 27. Liliana Agnieszka MAZUR (2000)
  Kokrystalizacja cząsteczek alkoholi z cząsteczkami olanzapiny
 28.  
 29. Tomasz BURDAN (2000)
  Sole kwasu szczawiowego i TRIS: struktura kryształu jednowodnego szczawianu di[tris (hydroksymetyleno)aminometanu]
 30.  
 31. Agnieszka Katarzyna GRABSKA (2001)
  Estry kwasu metakrylowego. Struktura cząsteczek, kryształów oraz możliwości homo-polimeryzacji
 32.  
 33. Marek Sebastian CZUBARA (2002)
  Kwas 2S,4R,5S-2,3,3,4,5-pentahydroksy-heksanopiranozowy – nowy produkt utleniania kwasu askorbinowego
 34.  
 35. Dominik Łukasz OKŁADŁO (2003)
  Selektywna synteza związków inkluzyjnych olanzapiny
 36.  
 37. Magdalena NIERUBCA (2003)
  Rola polimorfizmu w krystalochemii organicznej i farmacji. Badania strukturalne odmian polimorficznych kwasu 3-[3-(2-pirydylo)-4-fenylo-[1,2,4]triazoloakrylowego
 38.  
 39. Aneta Elżbieta ŁOBODA (2003)
  Struktura jonów i kryształów soli 1-(4-metylofenylo)-2-aminoimidazolino-2 wodorosiarcznu i bis[1-(4-metylofenylo)-2-aminoimidazolino-2] tiosiarczanu
 40.  
 41. Agnieszka Joanna GAŁĄZKA (2004)
  Badania strukturalne pochodnych imidów o znaczeniu biologicznym
 42.  
 43. Joanna TOKARSKA (2004)
  Struktura kompleksów sulfinylopochodnych flawonoidów – kwercetyny i moryny
 44.  
 45. Krystian Krzysztof JAKIMCZUK (2004)
  Protonacja i deprotonacja układu benzoiloiminoperhydropirimidyny – synteza i badania strukturalne
 46.  
 47. Adrianna Anna SUŁKOWSKA (2004) licencjat
  Aminokwasy, ich właściwości i powinowactwo do prostych kationów i anionów nieorganicznych
 48.  
 49. Anna SZYRMA (2005)
  Badania strukturalne kryształów pochodnych imidu kwasu dibenzo[2.2.2]oktano-2,3-di-karboksylowego
 50.  
 51. Karolina DUDZIC (2005)
  Badania strukturalne pochodnych imidu kwasu 3,6-epoksycykloheks-4-eno-1,2-di-karboksylowego
 52.  
 53. Marta Irena PUŁAWSKA (2005)
  Stereochemia cząsteczek pochodnych buspironu – badania strukturalne
 54.  
 55. Adrianna Anna SUŁKOWSKA (2006)
  Badania strukturalne imidów kwasu dibenzo[2.2.2]oktano-2,3-dikarboksylowego
 56.  
 57. Monika Joanna JAKUSZKO (2006) licencjat
  Związki kompleksowe platyny, złota i technetu – ich struktura i zastosowanie w medycynie
 58.  
 59. Izabela Anna KOŁODYŃSKA (2006) licencjat
  Cyklodekstryny
 60.  
 61. Katarzyna OLSZEWSKA (2008) licencjat
  Wanad i jego związki biologicznie aktywne
 62.  
 63. Izabela Anna KOŁODYŃSKA (2008)
  Struktura związków heterocyklicznych - badania układu 1,3-tiazepiny
 64.  
 65. Marta FATYGA (2008)
  Synteza i badanie struktury związków kompleksowych miedzi z imidami cyklicznymi
 66.  
 67. Monika Joanna JAKUSZKO (2008)
  1,2,4-Triazol i jego pochodne - właściwości i zstosowanie
 68.  
 69. Wojciech Janusz KRAWCZYK (2008)
  Struktura pochodnych kwasu 6-metylo-7-izopropylo-bicyklo[2.2.2]okt-5-en-2,3-dikarboksylowego
 70.  
 71. Marta Magda SERAFIN (2009)
  Krystalizacja fipronylu
 72.  
 73. Malwina Elżbieta OZDOBA (2009)
  Krystalochemia N,N' - dipodstawionych pochodnych tiomocznika
 74.  
Promotor: prof. dr hab. Stanisław PIKUS
 
 1. Dorota PIWOWAREK (1997)
  Nowa procedura obliczeń metodą małokątowego rozpraszania (SAXS) - badanie układu Pd0,Cu0/zeolit
 2.  
 3. Bożena SYKAŁA (1997)
  Nowa procedura obliczeń metodą małokątowego rozpraszania (SAXS) - badanie układu Ru/zeolit
 4.  
 5. Małgorzata BANASIK (1997)
  Badanie struktury żeli białkowych metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS)
 6.  
 7. Dorota KOĆMIK (1997)
  Badanie metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) wodnych roztworów skrobi
 8.  
 9. Dorota ŻUKOWSKA (1997)
  Badanie metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) szkieł porowatych z naniesioną warstwą polimerową
 10.  
 11. Beata JASIELSKA (1997)
  Możliwości pomiaru wielkości krystalitów Pt0 w układzie Pt0/ZSM-5 za pomocą metody małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS)
 12.  
 13. Piotr OSAKOWSKI (1998)
  Badanie metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) różnych zawiesin skrobi ziemniaczanej
 14.  
 15. Ewa STASIK (1998)
  Badanie metodą SAXS desorpcji wody ze szkieł porowatych z warstwą polimeru
 16.  
 17. Monika ŚCIBIOR (1998)
  Badanie szkieł porowatych pokrytych warstwą wody lub jodku metylenu metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS)
 18.  
 19. Marta ŁAWECKA (1999)
  Badanie metodą SAXS żeli krzemionkowych z naniesioną warstwą oktadekanolu
 20.  
 21. Halina SURTEL (1999)
  Badanie metodą SAXS szkieł porowatych z naniesioną warstwą oktadekanolu
 22.  
 23. Agnieszka PAWŁOWICZ (1999)
  Badanie metodą SAXS szkieł porowatych z osadzanymi jonami miedzi i palladu
 24.  
 25. Renata GIERSIN (1999)
  Badanie metodą SAXS procesu desorpcji wody i chlorobenzenu z żeli krzemionkowych
 26.  
 27. Magdalena GRALEWICZ (2000)
  Wpływ procedur obliczeniowych stosowanych przy przeliczaniu proszkowych danych dyfrakcyjnych na wyznaczane parametry komórki elementarnej niektórych substancji niskosymetrycznych
 28.  
 29. Małgorzata KOWALSKA (2000)
  Wpływ wstępnej obróbki proszkowych danych dyfrakcyjnych na parametry komórki elementarnej substancji niskosymetrycznych
 30.  
 31. Urszula ŁOPATEK (2000)
  Oznaczanie grubości warstwy dodekanolu osadzonego na żelach krzemionkowych
 32.  
 33. Sylwia CHRZANOWSKA (2000)
  Badanie metodą SAXS grubości warstwy alhoholi alifatycznych osadzonych na szkle porowatym
 34.  
 35. Aneta SZEMRO (2000)
  Oznaczanie grubości warstwy heksadekanolu osadzonego na porowatych żelach krzemionkowych
 36.  
 37. Robert LUBAŃSKI (2000)
  Wyznaczanie teoretycznych dyfraktogramów faz klinkieru portlandzkiego domieszkowanych różnymi kationami metali
 38.  
 39. Aneta WEREMKO (2000)
  Badanie struktury skrobi w mąkach pszennych za pomocą metody SAXS i dyfrakcji promieni rentgenowskich
 40.  
 41. Bożena WYSZKOWSKA (2001)
  Badanie zmian struktury biologicznego hydroksyapatytu metodą Rietvelda
 42.  
 43. Monika MALUHA (2001)
  Wpływ stopnia monochromatyzacji promieniowania rentgenowskiego na wartości niektórych parametrów wyznaczanych metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS)
 44.  
 45. Michał ĆWIKLIŃSKI (2001)
  Pomiar grubości warstwy pośredniej w materiałach porowatych metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich
 46.  
 47. Magdalena JUREK (2001)
  Zastosowanie rozpraszania małokątowego promieni rentgenowskich (SAXS) i pomiarów dyfraktometrycznych do badania struktury skamieniałego drzewa
 48.  
 49. Agnieszka BAJ (2001)
  Badanie metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) materiałów porowatych z naniesioną warstwą bromododekanolu
 50.  
 51. Aneta FUSIARZ (2002)
  Analiza struktury krystalicznej zębów ludzkich za pomocą dyfrakcji promieni rentgenowskich
 52.  
 53. Agnieszka LIPSKA (2002)
  Badanie struktury wybranych żeli białkowych z dodatkiem jota-karagenu metoda małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS)
 54.  
 55. Tomasz BOGDANOWICZ (2002)
  Badanie struktury skrobi w mąkach metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS)
 56.  
 57. Sylwia KALINOWSKA (2002)
  Zastosowanie metody małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) do badania porowatego ZrO2 z naniesioną warstwą alkoholu alifatycznego
 58.  
 59. Ewa REJ-MICHALSKA (2002)
  Zastosowanie metody małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) do badania struktur mezoporowatych sit molekularnych
 60.  
 61. Gabriela MADEJ (2003)
  Charakterystyka metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) wybranych materiałów porowatych pokrytych warstwą alkoholi alifatycznych
 62.  
 63. Emilia MIŚKIEWICZ (2004)
  Charakterystyka metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) węgli porowatych otrzymywanych z PCV
 64.  
 65. Magdalena BĘCAL (2004)
  Badanie metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) chleba w trakcie procesu starzenia
 66.  
 67. Marta BRAUN (2004)
  Przebadanie metodą Rietvelda wpływu niektórych parametrów strukturalnych na możliwości określania wybranych struktur związków z układu Sm-Al-{Ge,Si}
 68.  
 69. Anna WÓJCIK (2005)
  Wyznaczanie struktur nowych mezoporowarych materiałów krzemionkowych metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS)
 70.  
 71. Aneta SZTĄBEREK (2005)
  Wyznaczanie metodą Rietvelda struktur wybranych związków potrójnych z układów Sm-Al- {Si, Ge}
 72.  
 73. Patrycja SZKUTNIK (2005)
  Badanie metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) i metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) bentonitu oraz zeolitów naturalnych po modyfikacji surfaktantami i po adsorpcji chromianów
 74.  
 75. Piotr GRUZA (2005) licencjat
  Struktura masła kakaowego
 76.  
 77. Magdalena PLICHTA (2005) licencjat
  Badanie metodą dyfrakcji promienni rentgenowskich (XRD) struktur związków chemicznych wchodzących w skład czekolady
 78.  
 79. Rafał FEDOROWICZ (2006)
  Badania struktury krzemionkowych kryształów koloidalnych i ich replik węglowych
 80.  
 81. Kamila DUMAŁA (2006) licencjat
  Materiały stosowane jako wzorce w dyfrakcyjnej rentgenowskiej analizie preparatów polikrystalicznych
 82.  
 83. Katarzyna WŁOSEK (2007)
  Opracowanie danych dyfrakcyjnych dla wybranych dioli i tiodioli według standardu ICDD (International Centre for Diffraction Data)
 84.  
 85. Piotr GRUZA (2007)
  Zastosowanie nowej metody analizy danych dyfrakcyjnych do oznaczania wielkości porów dla wybranych mezoporowatych struktur typu p6m
 86.  
 87. Michał JAWORSKI (2007) Oznaczanie stopnia krystaliczności metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich wybranych polimerów
 88.  
 89. Małgorzata ZIENKIEWICZ (2007) licencjat
  Metody otrzymywania nanodrutów
 90.  
 91. Monika WELIKAN (2007) licencjat
  Struktura i właściwości zeolitów z grupy fajezytu: wyznaczanie stałych sieciowych wybranych zeolitó LnY
 92.  
 93. Kamila DUMAŁA (2008)
  Wyznaczanie wielkości porów w strukturach mezoporowatych p6mm metodą SAXS
 94.  
 95. Agnieszka SOBCZYSZCZAK (2008) licencjat
  Kryształy koloidalne
 96.  
 97. Mateusz SZOT (2008) licencjat
  Struktura i właściwości replik węglowych otrzymywanych na bazie uporządkowanych materiałów mezoporowatych
 98.  
 99. Aleksandra FILIPOWICZ (2009)
  Zastosowanie metody dyfrakcji promieni rentgenowskich do analizy faz krystalicznych w wybranych pomadkach do ust
 100.  
 101. Małgorzata ZIENKIEWICZ (2009)
  Synteza periodycznych mezoporowatych organokrzemianów (PMO) zawierających heteroatomy (Zr, Ti)
 102.  
 103. Paweł SZUWIK (2009)
  Zastosowanie metody dyfrakcji promieni rentgenowskich do analizy faz krystalicznych zawartych w wybranych cieniach do powiek
 104.  
 105. Konrad HORĘGIEWICZ (2009)
  Badanie stopnia krystaliczności wybranych próbek polimerów
 106.  
 107. Łukasz GRUDZIEŃ (2009)
  Wyznaczanie struktury glinokrzemianów warstwowych modyfikowanych związkami organicznymi
 108.  
Promotor: dr Izabela Dybała
 
 1. Katarzyna GOŁOŚ (2007) licencjat
  Koordynacja jonów litowców przez ligandy O-donorowe
 2.  
 3. Agnieszka Ewa MĄCIK (2008) licencjat
  Flawonoidy – struktura chemiczna i własności biologiczne
 
Promotor: dr Irena Wawrzycka-Gorczyca
 
 1. Izabela KUTRYN (2007)
  Badania strukturalne związków heterocyklicznych – pochodne 1,2,3 – i 1,3,4- tiadiazoli
 
Promotor: dr Elżbieta Olszewska
 
 1. Karol IWANIAK (2008) licencjat
  Struktura i właściwości zeolitów typu A. Wyznaczanie stałych sieciowych dla wybranych zeolitów LnNaA
wstecz