[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] HISTORIA ZAKŁADU [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
Działalność dydaktyczna
Zajęcia dydaktyczne w Zakładzie (przedtem w Katedrze Mineralogii i Petrografii i w Katedrze Mineralogii i Krystalografii) podporządkowane były aktualnym programom studiów. W latach 1946-1951 prowadzono wykłady i ćwiczenia z mineralogii, geologii i krystalografii dla studentów chemii i farmacji, petrografii dla studentów geografii, krystalografii i optyki kryształów dla studentów fizyki. Od roku 1951 prowadzony był kurs krystalografii i krystalochemii dla chemików, a od lat siedemdziesiątych program nauczania obejmował krystalografię geometryczną, krystalochemię i elementarne podstawy rentgenowskich metod badania struktury ciała stałego.
Od roku 1980 program nauczania krystalografii był modyfikowany i uzupełniany w ten sposób, żeby spełniał wymogi zalecane przez Komitet Nauczania Krystalografii Międzynarodowej Unii Krystalografii (Międzynarodowa Unia Krystalografii (IUCr)). Obecnie w Zakładzie Krystalografii prowadzone są podstawowe kursy z elementów krystalografii, a dla studentów wyższych lat odbywają się zajęcia laboratoryjne (komputerowe) z wykorzystaniem oprogramowania krystalograficznego w chemii, pracownia specjalistyczna z rentgenografii, wykłady fakultatywe i monograficzne z krystalochemii, seminarium i pracownia dla magistrantów.