[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] HISTORIA ZAKŁADU [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
Działalność naukowo-badawcza
W pierwszym okresie istnienia Katedry Mineralogii i Petrografii głównym kierunkiem badań była analiza petrograficzna skał i minerałów z Wyżyny Lubelskiej, Gór Świetokrzyskich i Tatr. Następnie, już w Katedrze Mineralogii i Krystalografii, podjęto badania nad krystalochemią układów wieloskładnikowych i epitaksyjnym wzrostem kryształów. Później przedmiotem badań w Pracowni Krystalografii były metody otrzymywania monokryształów soli trudnorozpuszczalnych, analiza fazowa różnych form kationowych zeolitów, badanie układów polidyspersyjnych metodami małokątowego rozpraszania i dyfrakcji promieni rentgenowskich.
Aktualnie prowadzone są badania wykorzystujące jako główne metody dyfrakcję promieni rentgenowskich na preparatach monokrystalicznych i fazach proszkowych lub amorficznych. Rentgenografia monokryształów służy do badania struktury kryształów związków organiczych, w tym produktów naturalnych (pochodnych alkaloidów, cukrów, aminokwasów, steroidów) oraz cząsteczek leków i związków biologicznie aktywnych. Poznanie stereochemii cząsteczek oraz sposobu oddziaływań międzycząsteczkowych daje informacje o mechanizmie działania leków. Jednocześnie badane są ważne dla przemysłu farmaceutycznego problemy krystalochemiczne, takie jak zjawiska polimorfizmu, solwatacji i izostrukturalności kryształów molekularnych. Uzyskanie funduszy z grantu KBN oraz aparaturowego grantu inwestycyjnego pozwoliło na zakup w grudniu 1998 r. dyfraktometru do badań monokryształów.
Rentgenografia stosowana, w tym przede wszystkim metoda małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich, jest wykorzystywana do badań struktury faz porowatych (np. silikażeli, szkieł, tlenków glinu i cyrkonu) oraz skrobi.